Medicin

Medicin skal være optalt i doseringsæske, hvorpå der er navn og cpr nr.

På medicinflasker, skal barnets navn og dosering fremgår tydeligt.

I medicinæsken skal der ligge en opdateret medicinliste, som vi udleverer.

Personalet sørger for at barnet får den medicin der er doseret, på de anviste tidspunkter.

Medicinadministration på Egeskovhus, Rødehus og Reden

Medicinhåndteringen er ens for alle tre aflastningsafdelinger. Børn der kommer fra hjemmet skal medbringe i medicin i en doseringsæske med tydeligt navn og billede på.
Som udgangspunkt er forældrene ansvarlige for doseringen og personalet for håndteringen af medicin.
Det er ledelsen på institutionen der har det endelige ansvar for medicinhåndtering
Herunder et udskrift fra Sundhedsstyrelsen ” vejledning om ordination og håndtering af lægemid-ler”
 
 
Der er procedure på afdelingerne for, at doseringsæsker gennemgås ved modtagelse og derefter lægges i et aflåst skab indtil medicinen skal gives.
Såfremt der ikke er overensstemmelse mellem den doserede medicin og det medicinskema, der forefindes i barnets papirere, skal forældrene kontaktes inden udlevering af medicin.
Enhver fejlhåndtering af medicin SKAL indberettes som en utilsigtet hændelse, og forældrene skal straks have besked.
For børn på fuldtidsdøgn er det personale med uddannelse i medicindosering, der varetager den-ne opgave.
Herunder et udskrift fra Sundhedsstyrelsen ” vejledning om ordination og håndtering af lægemid-ler”
 
 

På vegne af institutionens ledelse

Trine Würtz Hansen
Leder

Sidst opdateret: 09.09.2014